509 844 954

kontakt@najem-ok.pl

Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Serwis www.najem-ok.pl zarządzany jest przez Spółkę Progressive Build Group Sp. Z O.O. z/s w Częstochowie przy ul. Ignacego Mościckiego 13/1 NIP: 5732946446, KRS: KRS0001058638
 2. Regulamin korzystania z serwisu www.najem-ok.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego („Regulamin”).
 3. Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Podmiotem świadczącym Usługę jest Usługodawca.

§ 1

DEFINICJE


Ilekroć w Regulaminie zostały użyte niżej wymienione pojęcia należy przez nie rozumieć:
1. Spółka lub Przedsiębiorca, albo Usługodawca- Progressive Build Group Sp. Z O.O. z/s w Częstochowie przy ul. Ignacego Mościckiego 13/1 NIP: 5732946446 świadcząca usługę udostępnienia lokalu Spółki poprzez wyrażenie zgody na zamieszkanie w lokalu Spółki przez najemcę w ramach umowy najmu okazjonalnego w przypadku jego eksmisji;

 1. Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Spółką umowę o świadczenie usługi;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Usługa – przygotowanie do dyspozycji lokalu mieszkalnego będącego własnością Spółki poprzez wyrażenie zgody na zamieszkanie w lokalu Spółki przez najemcę w ramach umowy najmu okazjonalnego w przypadku jego eksmisji; Przeprowadzenie procesu znalezienia Wynajmującego dla Usługobiorcy, bądź procesu weryfikacji i potencjalnej akceptacji Wynajmującego przedstawionego przez Usługobiorcę;
 4. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.najem-ok.pl
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.najem-ok.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Usługodawcą.

 

§2

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest znalezienie dla Usługobiorcy, przez Usługodawcą potencjalnego Wynajmującego lokal mieszkalny, należący do Wynajmującego na potrzeby zawarcia przez Usługobiorcę z taką osobą umowy najmu okazjonalnego wskazanego lokalu mieszkalnego, poprzez wydanie zaświadczenia o zgodzie na przyjęcie Usługobiorcy do lokalu zastępczego o czym dalej mowa w § 2 pkt 2-8, albo w przypadku, gdyby taka usługa nie była pożądana przez Usługobiorcę, Usługodawca zgodzi się na zawarcie umowy ze wskazanym przez Usługobiorcę Wynajmującym, z zastrzeżeniem wskazanym w § 2 pkt. 2- 8 niniejszej umowy.
 2. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy, jest zawarcie osobnej umowy przez Usługodawcę z Wynajmującym dotyczącej warunków realizacji Usługi w zakresie, w jakim to dotyczy Wynajmującego.
 3. Usługodawca zapewni możliwość zawarcia przez Usługobiorcę z wynajmującym umowy najmu okazjonalnego, poprzez wydanie oświadczenia o zgodzie na zamieszkanie Najemcy w lokalu należącym do Usługodawcy, w przypadku ziszczenia się warunku w postaci rozwiązania umowy najmu okazjonalnego zawartej przez Usługobiorcę z Wynajmującym z przyczyn określonych w umowie najmu okazjonalnego i w przepisach prawa, skutkującego poddaniem się przez Najemcę egzekucji.
 4. Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa odniesie skutek opisany w punkcie 3 tylko i wyłącznie w przypadku skutecznego zawarcia przez Usługobiorcę i Wynajmującego umowy najmu okazjonalnego lokalu wraz z poddaniem się przez najemcę egzekucji
  w rozumieniu art. 777 k.c., zawartej w formie aktu notarialnego.
 5. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązek realizacji umowy w sposób opisany w § 2 pkt 3 i 4, trwa przez okres określony w umowie najmu okazjonalnego, przy czym każdorazowe przedłużenie umowy najmu okazjonalnego przez Usługobiorcę i Wynajmującego wymaga zawarcia nowej umowy przez Usługobiorcę i Wynajmującego w formie pisemnej, pod rygorem cofnięcia przez Usługodawcę zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu należącym do Usługodawcy, bez odszkodowania i w sposób natychmiastowy. Cofnięcie zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu należącym do Usługodawcy zostanie wysłane przesyłką pocztową na adres Usługobiorcy wskazany w umowie, za potwierdzeniem odbioru, a w przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, cofnięcie zgody, o której mowa powyżej, uważa się za doręczone i skuteczne względem wszystkich stron umowy, przy czym w stosunku do Wynajmującego, kwestię tą reguluje osobna umowa zawarta między Usługodawcą a Wynajmującym.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest doręczyć na adres Usługodawcy treść umowy najmu okazjonalnego lokalu, którą zawarł z Wynajmującym, wraz z potwierdzeniem zawarcia
  jej w formie aktu notarialnego i oświadczeniem o poddaniu się przez najemcę egzekucji w trybie art. 777 k.c. Brak przedłożenia powyższych dokumentów w formie odpisu aktu notarialnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy najmu okazjonalnego na adres Usługodawcy skutkuje odstąpieniem przez Usługobiorcę od umowy,
  wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, opisanymi w § 5 niniejszej umowy.
 7. Usługodawca wskazuje, iż lokal, o którym mowa w § 2 pkt 3 znajduje się w………. (tutaj podać księgę wieczystą i oświadczenie, iż usługodawca jest jego właścicielem, , nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, wolny jest od wad prawnych, nie toczy się względem lokalu postępowanie egzekucyjne, administracyjne lub wywłaszczeniowe. Lokal nie jest obciążony hipoteką.).
 8. Usługobiorca wskazuje, iż lokal, który jest przedmiotem niniejszej umowy (lokal zastępczy) został mu przedstawiony przed zawarciem niniejszej umowy i Usługobiorca akceptuje jego położenie, warunki lokalowe i stan techniczny, co potwierdza dodatkowo oświadczenie stron wraz z regulaminem korzystania z lokalu zastępczego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 9. Strony zgodnie ustalają, iż w razie ziszczenia się warunku określonego w § 2 pkt 3-5 niniejszej umowy, strony zawrą umowę na użyczenie z lokalu zastępczego na okres…. Przy czym wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.
 10. Strony zgodnie ustalają, że Usługobiorca w razie ziszczenia się warunku określonego w § 2 pkt 3-5 niniejszej umowy i w wyniku zawarcia umowy użyczenia lokalu zastępczego, będzie ponosił wszystkie koszty użytkowania lokalu zastępczego, tj……, co nie wyklucza określenia dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu zastępczego w treści umowy użyczenia lokalu zastępczego.

§3

Zawarcie umowy

 

 1. Serwis www.najem-ok.pl prowadzi sprzedaż Produktu za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia można składać online poprzez wypełnienie Formularza zamówienia
 3. Usługa realizowana jest niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 48h godzin od Zamówienia.
 4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie w formularzu zamówienia danych wynajmującego i najemcy, czasu trwania umowy najmu okazjonalnego i danych wynajmowanej nieruchomości, a także danych Klienta.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem bramki płatniczej Paynow
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 9 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całości kwoty uiszczonej na rzecz Usługodawcy.
 7. Zamówienie zawarte jest w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w Serwisie wskazano inaczej.
 8. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 9. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana odpowiednim dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

 

 1. Umowa zawierana jest w:
 2. W drodze elektronicznej na odległość w ten sposób, że Usługobiorca zgłasza chęć zawarcia umowy z Usługodawcą drogą mailową następnie Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech (3) dni roboczych wysyła drogą e-mail/ pocztową lub kurierską dokumentację umowną i wzór umowy na adres podany przez Usługobiorcę. Usługobiorca w ciągu 14 dni od daty doręczenia zobowiązany jest przesłać podpisane dokumenty wraz z umową na adres Usługodawcy. Przy czym forma doręczenia Usługodawcy podpisanej dokumentacji i umowy jest taka sama, jaką wybrał Usługobiorca zgłaszając chęć zawarcia umowy Usługodawcy.
 3. Zawarcie umowy w formie elektronicznej na odległość następuje w momencie doręczenia na adres Usługodawcy podpisanej dokumentacji umownej wraz
  z umową przez Usługobiorcę.
 4. Usługodawca w przypadku skutecznego zawarcia umowy
  z Usługobiorcą, zobowiązuje się niezwłocznie do rozpoczęcia poszukiwań potencjalnego wynajmującego lub po zapoznaniu się z potencjalnym Wynajmującym przedstawionym przez Usługobiorcę, po dokonaniu oceny potencjalnego Wynajmującego, w razie jego akceptacji, Usługodawca zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy z Wynajmującym i po jej skutecznym zawarciu i wypełnieniu powstałych z niej zobowiązań, przez najemcę i Wynajmującego, Usługodawca w terminie 7 dni zobowiązuje się dostarczyć Usługobiorcy i Wynajmującemu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu należącym do Usługodawcy w razie rozwiązania umowy najmu okazjonalnego, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się w chwili zawarcia umowy z Usługodawcą zapłacić kwotę 449 zł Usługodawcy tytułem zawartej umowy, a Usługodawca zobowiązuje się w zamian wystawić fakturę VAT.
 6. W razie zawarcia umowy drogą elektroniczną na odległość, zapłata kwoty 449 zł Nastąpi w drodze przelewu na konto Usługodawcy najpóźniej w terminie 7 dni od daty doręczenia przez Usługobiorcę dokumentacji umownej i podpisanej umowy na adres Usługodawcy, przy czym Usługodawca poinformuje drogą elektroniczną (na adres poczty e-mail Usługobiorcy) o doręczeniu dokumentacji wraz z umową.
 7. Strony zgodnie zobowiązują się do należytego wykonania zawartej umowy i współpracy na każdym etapie jej wykonywania, w szczególności
  do informowania wzajemnego o sposobie jej wykonania, o ziszczeniu się warunku powodującego odpowiedzialność Usługodawcy oraz w przypadku chęci przedłużenia umowy najmu okazjonalnego przez Usługobiorcę i Wynajmującego.
 8. Strony zgodnie oświadczają, że ich wolą jest wykonanie zawartej umowy.

§4

REKLAMACJA

 

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia dokumentów wolnych od wad.
 2. W przypadku gdyby oświadczenia Przedsiębiorcy okazały się wadliwe Usługobiorcy,
  w tym Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamację składa się w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Zaleca się aby reklamacja zawierała dane Klienta w tym Konsumenta umożliwiając
  jego identyfikację, datę złożenia zamówienia, opis wady i datę jej wystąpienia.
 5. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację
  w powyższym terminie uważa się, że uznał reklamację.
 6. W przypadku gdy na Usługę została udzielona dodatkowo gwarancja lub dodatkowe usługi informacja o ich udzieleniu oraz warunkach i sposobie realizacji zostanie zawarta w treści umowy w formie załącznika nr 2 do umowy.
 7. Niezależnie od przepisów niniejszego paragrafu, w przypadku reklamacji, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, jednak nie jest to obowiązkowe dla uznania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za prawidłowo złożone.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie skuteczne w wypadku jego wysłania
  przez Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres Usługodawcy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:

1) W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie, nie później niż 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.

2) Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3) Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze dokumenty od Konsumenta,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania dokumentów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4) Konsument ma obowiązek zwrócić dokumenty Usługodawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie dokumentów przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu dokumentów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku złożenia przez niego wyraźnego żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w formie pisemnej.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z ust. 6, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, o czym niniejszym Usługodawca informuje.

§6

Sposoby pozasądowego rozpatrywania sporów wynikających z umowy

 

 1. Strony zgodnie wyrażają wolę rozwiązywania powstałych w wyniku zawarcia niniejszej umowy sporów w pierwszej kolejności poprzez mediację w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
  Handlowej, albo przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Jednocześnie Strony
  nie wykluczają możliwości przeprowadzenia mediacji przed innymi do tego powołanymi podmiotami.

§7

Sądowe rozpatrywanie sporów wynikających z zawarcia umowy

 

 1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia sporów wynikających z zawarcia niniejszej umowy, właściwym Sądem powszechnym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy, w przypadku, gdy to Usługodawca byłby stroną pozwaną. Jednocześnie zapis ten nie wyklucza innego ustalenia sądu właściwego, w przypadku roszczeń Konsumenta przeciwko Usługodawcy, stosownie do zapisów Kodeksu cywilnego.
 2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zaistnienia sporu wynikającego
  z przedmiotowej umowy, właściwym sądem powszechnym w przypadku,
  gdy to Konsument będzie stroną pozwaną, będzie sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.
Translate »